PNB през очите на нашите завърнали се стипендиантиPNB through the Eyes of Our Scholarship Recipients

Буквално дни преди началото на Лятна „Танцова работилница Dance It!” от Сиатъл се завърнаха балетните стипендиантки на фондацията – Мартина Сергиева и Никол Джиброва – с пресни впечатления от „едно от най-добрите училища в света“, както сами го нарекоха.

За тях изминалият месец в интензивната танцова програма на Pacific Northwest Ballet беше труден, но вдъхновяващ и удовлетворителен, а лятната им подготовка ще продължи интензивно и в залите на Младежки дом Бургас в класовете на “Dance It!”, защото непосредственият им опит ги е убедил, че е нужно „да владееш много и различни танцови стилове, за да си конкурентноспособен, независимо дали става дума за кариера в България или в друга държава“ и че „не трябва никога да спираш да се трудиш, развиваш и усъвършенстваш себе си, ако наистина искаш да успееш в танцовия свят“.

Опитът да работиш в интензивна програма от такъв ранг е предизвикателство, с което справянето от пръв път не е лесно, но пък ти дава перспектива и те кара да мечтаеш по нов начин, въпреки трудностите. Съветът на Никол и Мартина към всички млади български танцьори, попаднали в нова и конкурентна ситуация, е да не се поддават на миговете неизбежно отчаяние, а да останат отворени към възможността да покажат себе си и да бъдат забелязани, въпреки че идват от различна танцова традиция.

Мартина Сергиева:

„Баланчин не е толкова строг като Ваганова, позициите не са толкова точни, но създават усещането за танцувалност.

Най-важното, което научих, е, че трябва да си много силен физически, за да издържиш на невероятно интензивната програма, и най–вече да си със здрава психика, защото почти всичко, което се изучава, е различно от школата, по която сме работили от деца. Освен това конкуренцията е много силна и трябва бързо да се адаптираш към стила на работа.“

Разбира се, въпреки интензивното обучение, двете нито в един момент не забравят, че тази възможност им открива и много повече, отвъд интензивната работа в студията на PNB.

Мартина Сергиева:

„Ще ми липсва абсолютно всичко, като се започне от училището, града, невероятните хора, които срещнахме, и цялата тази емоция около това прекрасно пътуване.“

Никол Джиброва:

„Имахме честта да се запознаем и да се учим от невероятната Сара де Луис. Часовете й по фламенко бяха истинско удоволствие за нас. Също така имахме възможността да гледаме репетиции и понякога дори и да танцуваме заедно в клас с много от членовете на компанията. А през първата ни седмица бяхме щастливки да имаме час и с примата Каори Накамура.“

Literally days before the beginning of „Dance It!“ Summer Program, our two ballet scholarship recipients – Martina Sergieva and Nikol Dzhibrova – returned from Seattle with fresh impressions of „one of the best schools in the world“, in their own words.

The past month spent at the Pacific Northwest Ballet Summer Course was difficult for them, but at the same time inspiring and rewarding. They will continue their intensive summer training, almost without any interruption, in the studios of the Youth Culture Center in Burgas, because their own experience proved to them that “you need to be familiar with as many different dance styles as possible in order to be competitive, whether for a career in Bulgaria or in another country“, and that „you must never cease to work, develop and improve yourself if you really want to succeed in the dance world „.

The experience to work in a program of this level for the first time is a tough challenge, but it also gives you perspective and makes you dream in a new way. Martina and Nikol`s advice to all young Bulgarian dancers, caught in a new competitive situation, is not to despair, but to remain open to the opportunity to show themselves and be seen, although they come from different dance tradition.

Martina Sergieva:

Balanchine is not as strict as Vaganova, the positions are not as accurate but create a sense of dance movement.

The most important thing I learned is that you have to be physically very strong to endure the incredibly intense program, and most of all to have the mental strength to give up everything you knew before, because almost everything taught is different from what we have worked on since we were little. Moreover, competition is very strong and you have to be very quick in adapting to the style of work.

Despite the intensive and challenging training itself, both girls appreciate that this scholarship gave them much more in terms of impressions, experience and contacts.

Martina Sergieva:

I’ll miss everything, starting from the school, the city, the amazing people we met, and all the emotion about this wonderful trip.

Nikol Dzhibrova:

We had the honor to meet and learn from the amazing Sara de Luis. Her flamenco classes were a real delight for us. Also we had the opportunity to watch rehearsals and sometimes even dance together in class with many members of the company. And in our first week we were lucky to have a class with the prima Kaori Nakamura.